PUISI

LIHAT LAH AKU DI UJUNG JALAN HATIMU

03 Jul 2017 | 11:24 Diperbarui : 03 Jul 2017 | 11:24 Dibaca : Komentar : Nilai :

Lihatlah

Ayo lihat

Kaki hatikusudahmelemah

akutaktahuarah

Kemarilah...

Bimbingakuuntukpulang

Atausetidaknya katakana padakubagaimanaakhirnya?

Sesungguhnya,

Akulinglung

Dimanatongkatcinta yang dulu

Menasehatiku

Dimanakompasrindu yang menuntunku

Dimanatalikepercayaan yang membuatkukuatuntukbertahanmelawan rasa cemburukembalipadak!

Kenapakaumenariknya?

Ahhsudahlah,

Jikamemangituterbaikuntukmu

Lakukanlah,

Lakukanlahdengansepenuhhatimu

Janganadatetes pun keraguanpadadirimu

Karenahanyaakanmelukaikebahagianan mu,

Sungguh.

Biarlahaku yang terluka

Asalkankauberbalasbahagiamu

Akupunakanrelamenikmatinya

Dengar,

Dengarbaik-baik

Akutakakanmeninggalkanmu

Akuakantetapberjalanberiringan

Disampingmu

Meskikautakmelihatku

Hinggasuatusaatadakeyakinandalamdiriku

Bahwakaumampumeskiakutiadalagidisisimu

Meskiselamainimatahatimutakmengeluh

Hinggasuatusaatadakeyakinanadadalamdiriku

Bahwakaumampumeskiakutiadalagidisisimu

Meskiselamainimatahatimutakmengarahpadaku

Padaku yang bertahandiujungjalanitu.

Saatkuyakinkautelahcukupbahagia

Atau paling tidakkautelahmenemukan yang kaudambakan

Mungkinakutiadalagidisisimu

Melainkanada di belakang mu,

Ya,

Dibelakanghatimu agar akumampu

Menopang mu ketikaukauterjatuh

Hinggakausadariadahati yang bertahan

Di ujungjalanitudansaatakupastikankausudahsangatbahagia

Perlahanakumohonpamitataudirikuya?

Akutidakakanlagiadadibelakangmu

Akuakanperlahanhilang di ujungjalanitu

Akan akulihatkaudariujung

Tapibukanmeninggalkan mu,

Karenaakuyakinsaatitupastisudahada yang mengiringimu

Ia yang baikselalukauidamkanbukan?

Akuakanselalusangatbahagiamelihatmubilasaatitutibaakuakantitipkanbintang rasa bahagiakuuntukmu

Akan kusalurkanselamattinggalpada angina yang akanberbisikditelinga mu

namunkumohonjangalahkautakutketikakausendiri

Akutidaakanpernahmeninggalkan mu disana

Akuberjanji,

Akuakanselaluadadisiniuntukmu

Meskipunhanyamemperhatikanmudarijauh

Ya,

Di ujungjalanitu

Apakahkausudahbisamelihatku?

Dan bernarlihatlahaku di ujungjalanhatimu...........


KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.